Zamknij

udział 11/12 w nieruchomości rolnej (8,0050ha) oraz udział 11/12 w nieruchomości zabudowanej domem ( ... Rozwiń nazwę udział 11/12 w nieruchomości rolnej (8,0050ha) oraz udział 11/12 w nieruchomości z

Kwota wywołania: 116 812,50 złData licytacji: 2018-11-12Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Krzysztof Łapiński

Kancelaria Komornicza, Rynek Piłsudskiego 53, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275-02-12 / fax. 86 275-02-12

Sygnatura: Km 755/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 KW 10781, KW 45394


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowa 44 w sali nr C, odbędzie się:

pierwsza licytacja  udziału dłużnika Andrzeja  Sulewskiego w 11/12 części  w nieruchomości  rolnej  składającej się z dwóch działek - działki nr 166 zabudowanej domem mieszkalnym, oborą, stodołą  oraz działki nr 155/2 o pow. łącznej 0,7330 ha położonej: 18-218 Sokoły, Dworaki Pikaty, Dworaki Staśki,  dla której  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze LM1W/00010781. Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 155 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  116 812,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału dłużnika, to jest 15 575,00zł
oraz
pierwsza licytacja  udziału dłużnika Andrzeja  Sulewskiego w 11/12 części w  nieruchomości rolnej   składającej się z czterech działek o nr 128, 136, 226, 227 o pow. łącznej 8,0050 ha położonej: 18-218 Sokoły, Dworaki Pikaty   dla której  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze LM1W/00045394/4. Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 348 756,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261 567,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału dłużnika, to jest 34 875,60zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do licytacji przystąpić będzie mogła osoba, która spełnia wymogi nabywcy nieruchomości rolnej wskazane w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zmianami).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz w Sądzie Rejonowym
 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Łapiński


© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone