Zamknij

Nieruchomość zabudowana domem

Kwota wywołania: 295 333,33 złData licytacji: 2018-10-18Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Krzysztof Łapiński

Kancelaria Komornicza, Rynek Piłsudskiego 53, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275-02-12 / fax. 86 275-02-12

Sygnatura: Km 780/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 38705


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2018r. o godz. 14:20 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 44 w sali C odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj. działek o nr 22/4 oraz 22/8 o pow. łącznej 0,3412 ha, zabudowanych murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 186,88 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym należącej  do dłużników: Marek Domański i Elżbieta Domańska
położonej: 18-212 Nowe Piekuty, Hodyszewo, ul. PPŁK St. Platonoffa 24A,
     dla której  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 38705   [NKW: LM1W/00038705/6]
Suma oszacowania wynosi 443 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

295 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Krzysztof Łapiński


© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone