Zamknij

Oblinski Macie problemy z tym psem?07-07-2019 01:47:05

Fanka
21

Komentarze (4)

LUŚkaLUŚka

1 0

Adwokat czeka tylko zeby sie tym człowiekiem zając 01:54, 07.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NienawidzącaNienawidząca

1 0

Nie ulega wątpliwości, Ŝe notatnik słuŜbowy policjanta słuŜby prewencyjnej jest niezbędny w toku wykonywania czynności, jednak duŜo zastrzeŜeń budzi forma jego rozpisywania. W 1995 r. wypracowano załącznik do pisma E–IV–390/95 Zasady dokumentowania przebiegu słuŜby policjantów ogniw patrolowych, patrolowo-obchodowych i interwencyjnych, który ze względu na swoją konstrukcję zrobił z policjanta niewolnika dokumentacyjnego. W kaŜdym zawodzie niezbędna jest dokumentacja i rzeczą naturalną jest, Ŝe funkcjonariusze Policji pełniący słuŜbę powinni ją prowadzić, ale jedynie w aspekcie najwaŜniejszych elementów. Ogólnikowe rozpisywanie czynności nie musi nieść za sobą konsekwencji, poniewaŜ policjanci oprócz zapisu w samym notatniku sporządzają inną dokumentację, np. notatki słuŜbowe, notatki urzędowe, raporty, protokoły, w których całe zdarzenie opisują w sposób szczegółowy. Zdarza się, Ŝe dochodzi do powielania informacji, które są dokumentowane np. w ksiąŜce przebiegu słuŜby, ksiąŜce odpraw, grafiku słuŜby i notatniku słuŜbowym (np. informacje podawane na odprawie do słuŜby). Z tego powodu moŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe w Policji panuje swoista psychoza dokumentacyjna polegająca na nadgorliwej ochronie policjanta. Musimy jednak zdać sobie sprawę, iŜ funkcjonariusz Policji jest urzędnikiem i czas zaufać mu na tyle, Ŝeby w wybranych aspektach dokumentacji sam decydował (np. jako naoczny świadek interwencji), co jest tak naprawdę potrzebne i waŜne. Ostatecznie od 1 lipca 2007 r. obowiązują Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników słuŜbowych. Tym samym komendanci wojewódzcy zostali zobligowani do ujednolicenia praktyki w tym zakresie w podległych jednostkach organizacyjnych Policji. 02:13, 07.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

znienawidzona do pilznienawidzona do pil

1 0

wiadomo kiedy ma słuzbe bo zawsze kogutu wyją na inyerwencji 02:27, 07.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gość Gość

1 0

Dlaczego autor pytania nie podpisał się imieniem i nazwiskiem pod swoim zapytaniem? 12:20, 13.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone