Zamknij

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie podsumowuje mijającą kadencję

22:27, 08.10.2018 | M.D.
REKLAMA
Skomentuj

Na łamach naszego portalu, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko podsumowuje czteroletnią kadencję, opowiada o zrealizowanych inwestycjach, odsłania kulisy współpracy z Radą Miasta oraz Powiatu a także przedstawia wizję rozwoju miasta Wysokie Mazowieckie.      

Jak podsumowałby Pan mijającą kadencję samorządu? Jakie inwestycje, przedsięwzięcia i prace udało się Panu zrealizować? Które inwestycje uważa Pan za najważniejsze?

Zbliżające się wybory samorządowe stają się powodem podsumowań kończącej się kadencji. Były to cztery lata ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz miasta Wysokie Mazowieckie. Każde nasze działanie nakierowane było na efekty oraz pełną satysfakcję mieszkańców miasta. Chciałbym tutaj podkreślić, starania i szczególne zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż dochody własne. Dzięki  pozyskanym funduszom mogliśmy realizować zaplanowane zadania, którymi w dużej mierze są inwestycje. To inwestycje traktowane są priorytetowo, gdyż mają one wpływ na rozwój ekonomiczny naszego miasta, poprawę wizerunku miasta oraz wzbogacają i ułatwiają codzienne życie mieszkańców. Uważam, iż na dzień dzisiejszy miasto Wysokie Mazowieckie jest miastem atrakcyjnym, innowacyjnym z bogatą ofertą inwestycyjną. Poniżej przedstawiam najważniejsze przedsięwzięcia - zadania, które udało nam się wykonać w ciągu minionej kadencji oraz które są w trakcie realizacji:

 • „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” całkowita wartość zadania 28 394 400,00 zł.
 • „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem”,  całkowita wartość zadania 3 592 684,73 zł.
 • Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”, całkowita wartość projektu 1 205 446,73 zł.
 • „Przebudowa fontanny w parku miejskim przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem”, całkowita wartość projektu 514 587,02 zł.
 • „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B), całkowita wartość zadania 4 292 202,32 zł.
 • „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie”, całkowita wartość zadania 62 277,02 zł.
 • „ Remont Hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem”, całkowita wartość zadania 1 603 465,95 zł.
 • „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę
 • i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”, całkowita wartość zadania wynosi 9 849 263,99 zł.
 • „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2” całkowita wartość projektu to kwota 401.145,65 zł. Projekt ma na celu podniesienie oferty edukacyjnej placówki poprzez realizację dodatkowych zajęć dla dzieci uczęszczających do przedszkola, dostosowanie bazy przedszkolnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.  
 • Miasto Wysokie Mazowieckie otrzymało dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych na budowę południowej obwodnicy miasta w kwocie 2,5 mln zł, całkowita wartość zadania 9,3 mln zł.
 • „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie, całkowita wartość zadania 5 449 569,22 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowane 7 sal w tym 165 całkowicie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich oraz dzieci niepełnosprawnych.
 • „Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w mieście Wysokie Mazowieckie”. Budowa czterech aktywnych przejść dla pieszych zlokalizowanych w następujących miejscach: skrzyżowanie ul.1000- lecia i ul. 25- lecia Osiedla, skrzyżowanie ul.1000- lecia i ul. Wołodyjowskiego, skrzyżowanie ul.1000- lecia i ul. Żeromskiego, skrzyżowanie ul.1000- lecia i ul. Rynek Piłsudskiego ( przy sklepie MILA), całkowita wartość zadania 146 000 zł.


Jak układała się Pana współpraca z Radą Miasta, Radą Powiatu i Starostwem?

Rada Miasta w samorządzie pełni bardzo ważną rolę. Uchwala budżet i go realizuje, podejmuje uchwały, zatwierdza najważniejsze działania. Radni poprzez swój bezpośredni kontakt z mieszkańcami są w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów. Bywa, że pośredniczą pomiędzy burmistrzem a mieszkańcami. Radni, reprezentują swoje okręgi wyborcze, osiedla, zbierają postulaty i wnioski.  Wśród radnych są ludzie kompetentni, którzy znają się na samorządzie i wspierają rozwój miasta. Analizując relacje pomiędzy Burmistrzem, a radą należy wziąć pod uwagę ogół funkcjonowania. Wprowadzenie wyborów bezpośrednich burmistrzów i przejęcie przez burmistrza funkcji jednoosobowego organu wykonawczego, spowodowało, że rola i odpowiedzialność burmistrza znacznie wzrosły. Im lepsza współpraca z radnymi, im większy jest ich udział w rozwiązywaniu konkretnych problemów, tym lepiej i łatwiej realizuje się zamierzone cele i plany rozwojowe. Łatwiej również znaleźć niezbędne porozumienie, bez którego współpraca byłaby trudna.

Współpraca z obecną radą układa się pomyślnie. Rzadko występują spory, a jeśli już pojawiają się, to wynikają być może z różnej wizji miasta. Dowodem na dobrą współpracę i jej efektem jest bardzo duży zakres realizowanych inwestycji w mieście, które podnoszą standard i jakość życia mieszkańców, wpływają na rozwój miasta.

Jeśli chodzi o współpracę z Radą Powiatu i Starostwem – również układa się pomyślnie. Realizowane są wspólne zadania między innymi infrastrukturalne, jak budowa ulicy Ludowej, Szpitalnej czy Przechodniej. Partycypujemy w kosztach utrzymania Orlików, poprzez opłacanie animatorów. Ponadto w zakresie służby zdrowia, dofinansowaliśmy dla Szpitala Ogólnego  zakup tomografu komputerowego, a obecnie przygotowywane jest porozumienie dotyczące dofinansowania zakupu videokolonoskopu wraz z oprzyrządowaniem. Działania te podejmowane są przede wszystkim dla mieszkańców zarówno miasta jak i powiatu.

Miasto zajmuje wysokie miejsca w kolejnych rankingach inwestycyjnych w skali kraju. Z czego wynika ta wysoka skuteczność inwestycyjna?

Miasto skutecznie poszukuje i pozyskuje środki finansowe na zadania prowadzone w mieście. Składamy wnioski do programów unijnych jak i programów rządowych. Przygotowanie każdego takiego wniosku wymaga znajomości przepisów, a także zaangażowania profesjonalnej i wykształconej kadry. Inwestycje wpływają na rozwój miasta, na wzrost bezpieczeństwa, wizerunek i estetykę, a także korzyści ekonomiczne. Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie od wielu lat prowadzi szereg zadań inwestycyjnych w mieście, podnosząc poziom infrastruktury technicznej. W ostatnich latach inwestycje koncentrują się na poprawie infrastruktury społecznej. Najbardziej znaczącą inwestycją, zrealizowaną w ostatnich 3 latach, była budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i głównego kolektora sanitarnego. Całkowita wartość zadania 28 394 400,00 zł. Miasto Wysokie Mazowieckie otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na zadanie pod nazwą: „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w kwocie 23 063 000,00 zł. Bardzo cieszą wysokie miejsca w rankingach inwestycyjnych w skali kraju ale przecież to nie jest najważniejsze. Bardziej kieruje nami chęć podwyższania standardu życia mieszkańców miasta, lepszego i łatwiejszego funkcjonowania w mieście, a także pozyskiwania nowych inwestorów.

 Co było dla Pana, jako Burmistrza Miasta, największym wyzwaniem/trudnością w minionej kadencji?

Dużym wyzwaniem była dla mnie droga krajowa DK 66 przebiegająca przez miasto- ok 4 km długości. Bardzo zależało nam na przebudowie tej drogi, która jest jedną z główniejszych dróg w mieście. Niestety ze względów na przepisy prawa, mimo że Samorząd Miasta chciał dofinansować remont tej drogi, nie było to możliwe.  Od kilku już lat droga jest w słabym stanie technicznym i wymaga remontu. Dlatego też czynione były starania w celu jej modernizacji. W związku z wejściem w życie ustawy, która pozwoliła na to by Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie mógł partycypować w kosztach remontu drogi krajowej, miasto dofinansowuje kwotą 973 000 zł. opracowanie dokumentacji technicznej tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Zgodnie z przepisami wykonawcą inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, W budżecie państwa na tą inwestycję zaplanowano kwotę 23,5 mln. zł. Termin realizacji inwestycji przewidziano na 2019-2020.                                Kolejną trudnością było uregulowanie kwestii dotyczącej dworca PKS. Po siedemnastu latach zakończyła się rozprawa sądowa z Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich  o zwrot przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Wysokiem Mazowieckiem o powierzchni 4800 m.kw., na których znajduje się między innymi budynek i teren dworca autobusowego PKS. Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich zostało zasądzone wypłacenie odszkodowania w wysokości określonej operatem szacunkowym tj. 271 530 zł., które ma wypłacić Wojewoda Podlaski. Dzięki temu działki te przechodzą na własność Miasta Wysokie Mazowieckie, a na nich planowana jest budowa nowego dworca autobusowego.   

Jak według Pana dba się w Mieście o seniorów oraz osoby niepełnosprawne? Co zostało zrobione w ciągu minionej kadencji dla grup społecznych, wymagających największego wsparcia – starszych, samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, chorych?

Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z wieloma związkami, organizacjami stowarzyszeniami, których celem jest wsparcie ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, chorych. Należą do nich: Uniwersytet Trzeciego Wieku ( liczy już 100 studentów), Polski Związek Niewidomych – Koło w Wysokiem Mazowieckiem, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Wysokie Mazowieckie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”, Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej NATURA, Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź”. Współpraca polega m.in. na wspólnym organizowaniu różnych przedsięwzięć, warsztatów, prezentacji programów artystycznych, udostępnianiu pomieszczeń z nagłośnieniem, sprzętu biurowego, udzielaniu fachowej pomocy. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działają grupy zrzeszające seniorów- Klub Seniora „Pogodna Jesień”, (do którego należy ok. 50 osób ), osoby samotne i niepełnosprawne. Celem działalności klubów jest zapewnienie ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu starszym mieszkańcom miasta oraz poprawa jakości życia seniorów mieszkających w mieście Wysokie Mazowieckie. Na terenie naszego miasta realizowana jest pomoc finansowa dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz samotnych matek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem oferuje między innymi pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, wymagających wsparcia osób drugich w wykonywaniu podstawowych czynności domowych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy corocznie wzrasta. W roku 2018 z takiej formy pomocy korzysta – 18 osób. Realizacja tego zadania w całości pokrywana jest ze środków własnych gminy. Dla tej grupy osób udzielana jest również pomoc w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, dla osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad chorym i niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci autystycznych. Wypłacane są także zasiłki pielęgnacyjne osobom posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności oraz osobom: kobietom po 70 roku życia oraz mężczyznom po 75 roku życia. Następną grupą osób, dla których  udzielana jest pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego - to matki, które nie podejmują zatrudnienia gdyż sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności, a nieposiadającym rent czy emerytur wypłacane są zasiłki stałe, od których opłacana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Osobom posiadającym odpowiednie orzeczenia o niepełnosprawności, a nie pobierającym dodatków pielęgnacyjnych z ZUS, wypłacane są zasiłki pielęgnacyjne z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodziny, które posiadają dzieci niepełnosprawne, a korzystają z zasiłku rodzinnego, otrzymują również dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Ponadto rodzicom samotnie wychowującym dzieci, którzy nie otrzymują alimentów na dziecko, wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Władze miasta Wysokie Mazowieckie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, starają się dostosowywać placówki oświatowe tak aby były one w stanie zapewnić dziecku z niepełnosprawnością odpowiednią opiekę i warunki pobytu. W naszych szkołach i przedszkolach zapewnione są odpowiednie warunki architektoniczne, zapewnione są podjazdy, windy, oraz przystosowane toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkołach i przedszkolach z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje kadra z odpowiednimi kwalifikacjami. Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie zapewnia również dzieciom z niepełnosprawnościami, których rodzice decydują się posłać je do specjalistycznych ośrodków,  bezpłatny transport do szkół i ośrodków.

Co robi miasto dla młodych ludzi? Jak zachęca się młodych, by nie wyjeżdżali do większych miast lecz mieli szansę na rozwój w rodzinnym mieście?

Miasto Wysokie Mazowieckie jest miastem przyjaznym dla rodzin, szczególnie tych z małymi dziećmi. Rodzice małych dzieci mogą mieć pewność, że znajdą tu miejsce w przedszkolu dla swoich pociech. Samorząd miasta dofinansowuje również do pobytu najmłodszych dzieci w prywatnym żłobku, funkcjonującym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Na wszystkich osiedlach mieszkaniowych zarówno wielorodzinnych i jednorodzinnych funkcjonują place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Ważną rzeczą są trwające prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym to ujęte są tereny pod wysokie budownictwo i budownictwo jednorodzinne. Spowoduje, to lepszą dostępność do własnego mieszkania. Jeśli chodzi o sferę kulturalną rozpoczęto modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym to będzie nowoczesna sala kinowa, pozwalająca zrelaksować się przy filmie na dużym ekranie. Miasto posiada hale sportowe, basen, szkołę muzyczną. Kładziemy duży nacisk na rozwój infrastruktury społecznej, która jest wysoko rozwinięta w miastach wojewódzkich. Zależy nam abyśmy nie byli odizolowani społecznie.

Jako samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, jak Pan uważa, w którym kierunku powinien postępować rozwój Miasta Wysokie Mazowieckie w kolejnych latach?

Miasto z tak dużym rozwojem gospodarczym prowadzonym przez przedsiębiorców z Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA na czele, powinno iść w poszerzenie  infrastrukturalne, tzn. budowę nowych ulic, które odkryją nowe tereny zarówno inwestycyjne jak i mieszkaniowe. W przyszłości spowoduje to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, jak również udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

(M.D.)
REKLAMA

Komentarze (17)

KarolKarol

2 0

Do redakcji- Kiedy będzie podsumowanie kadencji np. Marszałka Województwa Podlaskiego - JERZEGO LESZCZYŃSKIEGO? Bo jak narazie, jeszcze nie przedstawiliscie dokonań kogokolwiek spoza PIS . 07:10, 09.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AdminAdmin

0 0

Dziękujemy za podpowiedź :) skierujemy pytania do Pana Marszałka
redakcja kurierwysmaz 08:46, 09.10.2018


WniosekWniosek

3 0

Towarzystwo wzajemnej adoracji 08:22, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wysmazwysmaz

5 0

na naszym miejscowym poletku rządzi PIS, trzeba to zmienić w tych wyborach i wtedy będzie kogo pytać spoza PIS-u 09:06, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TomekTomek

12 0

A ja myślę, że wybory samorządowe to całkiem inna charakterystyka. Tu powinna liczyć się konkretną kandydatura. Oczywiście część ludzi woli skróty myślowe, tzn. czy jesteś z PiS czy nie. Bo tak jest prościej nie wymaga to żadnej refleksji, duże mainstreamowe media zrobią już resztę. I tak skupiamy się nie na tym czy można poprawić funkcjonowanie miasta, gminy, powiatu tylko na tym co kto powiedział gdzieś na górze w Warszawie, co w ogóle nie ma przełożenia na naszą lokalna rzeczywistość.

Ludzie opamiętajcie się, pochylcie głowy nad ulotkami, które teraz nagminnie dostajecie. Z nich czasami dużo wynika, np. to kto ma jakiś konkretny pomysł, a kto nie ma go wcale, że już o poprawnej polszczyźnie nie wspomnę. Zweryfikujcie ich, farbowane lisy nie dają gwarancji poprawy jakości życia. Ubieranie szyldów partyjnych tuż przed wyborami też powinno dawać do myślenia. 09:22, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzepietowiakłSzepietowiakł

0 0

Tomasz dobrze napisane. 09:46, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kazzzkazzz

4 10

Tomek, zgadzam się z tym co piszesz. Zwłaszcza z tym fragmentem o ulotkach. Naprawdę warto zapoznać się z programem tej czy innej partii. Sam czytam te programy i pomysły bardzo dokładnie i z jednej strony nie popieram naszego burmistrza (dużo robi i to ok, ale wydaje mi się człowiekiem zarozumiałym, zbyt pewnym absolutnej władzy jaką ma nad tym miastem), ale z drugiej ze śmiechem się czyta ulotki kandydatów do rady miasta z innych komitetów, którzy w swoich programach piszą że doprowadzą do remontu domu kultury, przedszkola, ulicy 1 maja, dworca, ze wprowadzą dofinansowania na wymianę pieców albo stworzą fundusz obywatelski czy też będą transmitować obrady... Jak ktoś nie żyje polityką, to przeczyta te bzdury i uzna, że fajne pomysły, nie zwracając uwagi na to, że 90% tych pomysłów to inwestycje już rozpoczęte, już pewne, albo realizowane np. przez GDDKiA, rząd, obecny samorząd itp. JEszcze lepsze jest przypisywanie sobie pomysłów, które wejdą w życie tak czy siak w związku z jakąś nową ustawą rządową. I to uważam jest nie fair. Umyślne wprowadzanie w błąd, żerowanie na ludzkiej niewiedzy, co świadczy zwyczajnie o braku własnych pomysłów i braku szacunku do wyborców.
Ten remont MOKu szczególnie przypadł mi do gustu. Co trzeba mieć w głowie, żeby zapowiadać remont MOKu skoro już teraz idąc przy MOKu widzi się, że tam ten remont trwa... 09:58, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do kazzDo kazz

10 1

A skoro z Ciebie taki ?polityk? to dlaczego nie startujesz? Tchórz czy klakier? Znawca się znalazł? Wszyscy obiecują, tylko ja wolę tych z opozycji, bo ich program przemawia do mnie bardziej. 10:51, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do KazzzDo Kazzz

10 1

szukałbym raczej głębszego sensu, remont jako gwarancja, że zostanie ukończony (bo burmistrz już w 3 kampaniach to obiecywał), a po drugie, że zacznie MOK funkcjonować jak przystało na miasto, stolicę powiatu, prawie 9 tysięczną miejscowość.
Zwróć uwagę, że niektórzy kandydaci od burmistrza chcą "zapobiegać aby środki z budżetu powiatu były w większym stopniu inwestowane na terenie miasta". czy to nie przypada do gustu? to dopiero swiadczy o jak to powiedzialeś "świadczy zwyczajnie o braku własnych pomysłów i braku szacunku do wyborców" 11:04, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mykmyk

9 0

DDR jak remontowano to włożono tam tyle kasy że łatwiej i taniej byłoby zburzyć i wybudować od nowa. Niemcy zazdrościli Polakom budowania od nowa.Sala gimnastyczna niedawno budowana jest do/po remoncie daje do myślenia 11:16, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kazzzkazzz

1 9

nie mówię, że burmistrz trochę nie mydlił oczu z tym remontem moku, bo obiecywał na długo, nim te pieniądze byly pewne. Ale teraz dostali dotację, pieniądze idą z województwa, rozliczenie z tej inwestycji musi być, bo dofinansowanie to parę milionów złotych. To raczej pewne, że mok zostanie dokończony, więc robienie sobie z takiej inwestycji własnego pomysłu jest moim zdaniem nie w porządku. A jeśli naprawdę chodzi o funkcjonowanie, to trzeba tak napisać w ulotce: obiecujemy dobre funkcjonowanie ośrodka kultury, nowości filmowe w kinie, poszerzenie działalności itd. Skoro jeszcze przed wyborami kandydat tak lawiruje między prawdą i fałszem to raczej nie budzi zaufania. Przynajmniej mojego. 13:29, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do kazzzDo kazzz

8 1

Absurdy piszesz albo nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Nie ma osoby, która by nie popierała remontu Moku. Każdy ma prawo jeśli coś popiera i uważa, że będzie dobre, wpisać do programu wyborczego. Mozna byłoby zarzucić dopiero wtedy, gdy ktoś był przeciwny, a potem nagle jest za czymś. 14:02, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kazzzkazzz

2 7

no większej bzdury chyba jeszcze tu nie czytałem... Chyba też bede kandydował a w swojej ulotce napiszę "popieram 500+, popieram nowe odcinki s8, popieram budowę nowej ulicy w mazowiecku". A potem jak mi ktoś zarzuci, że to przecież nie moje pomysły i rzeczy które już są realizowane to powiem " no i co, ale popieram!"... Moze sie myle, ale zeby zostać radnym to moze nalezałoby przedstawić jakąś koncepcję dla swojej dzielnicy, zaproponować zmiany, które wyjdą mieszkańcom na dobre, zainteresować się, czego tej okolicy brakuje albo co jest jej największym problemem. A jesli kandydat potrafi tylko powiedzieć że popiera inwestycję, którą popiera chyba każdy w mieście i wiadomo wszem i wobec że jest potrzebna, to czy naprawdę jest w radzie potrzebny? Zwłaszcza, że w ulotce którą mam na myśli nie mowi się o żadnym popieraniu ale o doprowadzeniu do remontu MOKu. I to ja mam problemy z czytaniem ze zrozumieniem... 14:16, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JackJack

5 0

Kazzz...mowisz, że nie przepadasz za Siekierką, ale zdałem mi się, że jednak oddasz głos na TAK 21:23, 09.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JackJack

3 0

Zdaje mi się* 21:24, 09.10.2018


FilipFilip

4 0

A tak z aktualnych spraw:czy ktoś wie dlaczego nad rzeką Brok/przy targowisku/ zostały zlikwidowane słupy elektryczne i prąd idzie pod ziemią co jest sprawą wg. mnie słuszną a o takim czymś nikt nie pomyślał aby dokonać tego na ulicy Przechodniej i okolicznych ulicach ,gdzie jest dużo zabudowań.Tam mieszkają i żyją ludzie a nad rzeką nie ma żadnych zabudowań.Kandydaci na radnych wszystkich szczebli pomyślcie o tym! 19:25, 10.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WaldekWaldek

2 0

Tam, na okręgu 6 w Wysokiem Mazowieckiem, potrzeba kandydata, radnego z prawdziwego zdarzenia. Temat jest nieprosty, ale jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Jeśli obecny radny z tym tematem nie uporał się przez około 16 lat to nie wierzę, że w zakresie tym zrobi cokolwiek przez najbliższe 5 lat.
PS: słyszałem, że na tym okręgu jest 3 kandydatów. jeszcze z PO doszedł 13:18, 11.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone