Zamknij

UG Nowe Piekuty ogłasza rekrutację na stanowisko referent

10:21, 06.08.2018 | M.D.
REKLAMA
Skomentuj

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłosił nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty.  

Podstawowe wymagania od kandydata:

- wykształcenie : wyższe ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowymi gospodarstwom pomocniczym, Rozporządzenie Ministra Finansów w s[prawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Prawo  zamówień  publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych , Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawa o dochodach j.s.t, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o systemie oświaty, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o zakładowym funduszu socjalnym, Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

kwestionariusz osobowy, pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Nowe Piekuty  pokój Nr 6 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym” w terminie do dnia  24 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Pruszyńska – Sekretarz Gminy tel. 604618453.

(M.D.)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone