Zamknij

Wywiad z Eugeniuszem Święckim, nowym Burmistrzem Ciechanowca

07:05, 25.04.2019 | J.K
Skomentuj kurierwysmaz.pl
REKLAMA

Eugeniusz Święcki nowy Burmistrz Ciechanowca opowiedział nam o swojej pracy i problemach gminy Ciechanowiec.

 

Kurierwysmaz.pl: Za nami wybory samorządowe. Uzyskał Pan poparcie 54,22% wyborców. Jakie uczucia towarzyszyły Panu po poznaniu wyników?

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki: Podejmując decyzje o starcie na Burmistrza Ciechanowca nie sądziłem, że uda mi się pokonać szczególnie Pana Mirosława Reczko, który funkcję burmistrza pełnił 12 lat. Po pierwszej już turze byłem zaskoczony prawie 50% poparciem wyborców . Wynik ten zasiał we mnie duży wewnętrzny niepokój . Wiedziałem, że w drugiej turze na 99% wygram te wybory. Wygrana oczywiście tylko przez chwilę była satysfakcją ale wiedziałem, że przede mną ogromne wyzwanie. Wyborcy oddając na mnie swój głos oczekiwali zmian, zatrzymania stagnacji gospodarczej gminy. Startując wiedziałem jaka jest sytuacja gospodarcza i ekonomiczna gminy,  że jest bardzo trudna. Wygrana postawiła przede mną wielkie wyzwanie by temu sprostać.


W ostatnich latach Gmina Ciechanowiec poczyniła spore inwestycje tym samym wygenerowała spory deficyt w budżecie. Jak Pan jako nowy Burmistrz sobie z tym radzi?

Nie wiem jakie spore inwestycje Pani ma na myśli. Owszem były drobne inwestycje typu budowa czy naprawa kilku małych odcinków dróg gminnych ale nie były to inwestycje duże. Jedyną większą inwestycja była budowa budynku biblioteki , która na starcie jako przewodniczący wymusiłem do realizacji. Jako burmistrz mam do wyboru, pozyskiwać fundusze zewnętrzne i inwestować w poprawę infrastruktury drogowej i gospodarczej miasta i gminy albo spłacać zaciągnięte duże kredyty. Po uzgodnieniu z Radą Miejską postanowiliśmy przeznaczać nadwyżkę budżetową za rok 2019 jako wkład własny do składanych wniosków głównie na inwestycje drogowe, remonty obiektów oświatowych, zagospodarowania terenów wokół zalewu, kanalizację i wodociągi w mieście, inkubator przedsiębiorczości, zagospodarowanie dwóch placów, elewacje COKiS, remont pomieszczeń w budynki urzędu, instalacja kolektorów fotowoltaicznych w budynkach gminnych, odbudowa miejskiego stadionu oraz modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zakupem śmieciarek, w celu odbierania nieczystości komunalnych z terenu całej gminy. Z zaciągniętych kredytów spłacone będą tylko wymagalne zobowiązania. Chcemy efektywnie wykorzystać możliwe do pozyskania fundusze zewnętrzne.


W trakcie kampanii podczas spotkań z mieszkańcami padały twarde deklaracje wyborcze jak plan rewitalizacji zalewu w Ciechanowcu,remont Ośrodka Kultury. Czy podjął Pan odpowiednie kroki, żeby te obietnice wyborcze spełnić? Skąd planuje Pan pozyskać środki na te cele?

Po przejęciu przeze mnie urzędu burmistrza Ciechanowca dokonałem gruntownej analizy zastanego stanu. Niestety na bardzo wielu płaszczyznach występują znaczące zaniedbania, a w niektórych kwestiach dostrzegam wręcz całkowitą bezinteresowność mojego poprzednika. Strategia Gminy Ciechanowiec uchwalona w 2008 roku pomimo zmiany perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego oraz strategicznych celów województwa podlaskiego, nie była od uchwalenia dostosowywana do obowiązujących programów krajowych i wojewódzkich. Dopiero w marcu 2019 roku na mój wniosek dokonano znaczącej aktualizacji gminnej strategii i wytyczono nowe kierunki rozwoju gminy Ciechanowiec, z ukierunkowaniem na programy unijne i krajowe, które zapewnią dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Nie zadbano również o ujęcie Gminy Ciechanowiec w Planie  Gospodarki Odpadami Województwa  Podlaskiego na lata 2016- 2022, pomimo że do Urzędu Marszałkowskiego włodarze gmin mieli możliwość zgłaszania planowanych inwestycji w celu ułatwienia otrzymania dofinansowania. Ta niefrasobliwość utrudnia nam aplikowanie w ramach działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach którego planujemy jak już wspominałem modernizację gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zakupem śmieciarek, w celu odbierania nieczystości komunalnych z terenu całej gminy. W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Pan Burmistrz Reczko zaplanował jedynie dla miasta Ciechanowiec budowę 300 metrów linii kanalizacji pomimo, że do umożliwienia korzystania z sieci kanalizacyjnej wszystkim mieszkańcom Ciechanowca należy wybudować jeszcze prawie 5.700 metrów. Te zaniedbanie może spowodować że Gmina Ciechanowiec zamiast 2.720.000,00 zł dotacji na budowę linii kanalizacyjnych i wodociągowych otrzyma jedynie około 200 tyś zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji budowlanej w tym zakresie, niestety wnioski należy składać do końca maja, a zaległości jest tak dużo, że nie wiem czy uda nam się na czas wszystko przygotować. W Gminie Ciechanowiec nie wprowadzono również programu rewitalizacji. Pomimo że w latach 2016-2017 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel znaczące środki finansowe, z naszej gminy nie zgłoszono chęci udziału. Brak Gminnego Programu Rewitalizacji uniemożliwia m.in. otrzymania wyższego dofinansowania w ramach środków z Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” oraz dotacji z budżetu państwa. Warto zwrócić uwagę że sąsiednia Gmina Czyżew posiada program rewitalizacji i efektywnie wykorzystuje go w swoich zaplanowanych celach strategicznych.

a) Rewitalizacja zalewu w Ciechanowcu:
W ramach działanie 6.3 „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu” Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w dniu 28 lutego 2019 r. w imieniu Gminy Ciechanowiec złożyłem wniosek na zagospodarowanie terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec, w skład którego wchodzi m.in. obszar ciechanowieckiego zalewu. W ramach projektu poza ochroną bioróżnorodności, planuje się budowę nowoczesnej wieży widokowej, wykonanie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem, ścieżkami, kładkami, bulwarami i architekturą zieleni nad Zalewem w Ciechanowcu i obszarach przyległych. Łączna wartość planowanej inwestycji to 3.468.796,92 zł, w tym 2.948.477,36 zł dofinansowania w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

b) Remont dawnej siedziby Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu:

W ramach działania 5.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego złożono wniosek na termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku dawnej siedziby COKiS. Na kwotę 1.520.000,00 zł, w tym 1.282.753,69 zł dofinansowania w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano:
- montaż pomp ciepła i wykonanie ogrzewania podłogowego
- instalację fotowoltaiczną na potrzeby pomp ciepła,
- wymianę okien i drzwi,
- docieplenie ścian zewnętrznych parteru,
- docieplenie stropodachu z wymianą poszycia dachowego,
- docieplenie ścian piwnic,
- zadaszenia nad wejściami,
- modernizację oświetlenia
- wykonanie instalacji odgromowej

Proces gazyfikacji Ciechanowca budzi spore zainteresowanie mieszkańców Ciechanowca. Na jakim etapie jest ten proces?

Proces gazyfikacji w Ciechanowcu przebiega zgodnie z zaplanowanym w grudniu harmonogramem. W okresie stycznia i lutego przeprowadziliśmy w Gminie Ciechanowiec dla mieszkańców i instytucji ankietę o chęci podłączenia się do sieci gazowej. Zainteresowanie jest rzeczywiście bardzo duże. Już wynik pierwszej zbiorczej ankiety zachęcił firmę BlueGaz z siedzibą w Krakowie do podpisania w dniu 25 lutego umowy z Gminą Ciechanowiec o współpracy przy gazyfikacji naszej gminy. Zgodnie z warunkami umowy Blue Gaz zakupi od Gminy wydzieloną na około 3 tys. m2 działkę w strefie inwestycyjnej, na której powstanie terminal do ponownej regazyfikacji skroplonego gazu. Od terminala zostanie rozprowadzona po mieście Ciechanowiec sieć gazowa, do której będą mogli podłączyć się mieszkańcy Ciechanowca. Szczegółowa oferta i koszty podłączenia do sieci znajdują się na stronie Gminy. Planowany termin budowy terminalu to czerwiec – lipiec 2020 roku.

Czy proponowany przez Pana pomysł w kampanii wyborczej na przygotowanie przez komitety osiedlowe w mieście Ciechanowiec 5 letnich planów priorytetów inwestycyjnych został zrealizowany?

Podczas wyborów sołeckich zebrano na piśmie  wszelkie informacje dotyczące potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach i komitetach osiedlowych w Ciechanowcu. Rada Miejska w dniach dokonała tez objazdu całej gminy zapoznając się z problemami i potrzebami w poszczególnych sołectwach i mieście. W wyniku takich działań powstał tzw. 5-cio letni plan rozwoju Gminy. Dokument ten określa wszelkie najpilniejsze potrzeby inwestycyjne szczególnie drogi, oświetlenie, budowę przepustów, remonty świetlic i remiz, budowę
kanalizacji czy linii wodociągowych. Na rok 2019 RM podjęła decyzje o potrzebie realizacji 7 inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:


 

Czy w Ciechanowcu powstaną tereny inwestycyjne?

Pierwsze tereny inwestycyjne już powstały i są dostępne dla potencjalnych inwestorów. Między innymi pod działalność usługową lub produkcyjną przy ul. Podlaskiej w Ciechanowcu:
1. Działka nr 3035/11 o pow. 3,40 hektara
2. Działka nr 3053/2 o pow. 1,40 hektara

W ramach strefy inwestycyjnej powstanie właśnie wspomniany terminal do regazyfikacji skroplonego gazu.

Co się stanie z budynkiem po starym gimnazjum? Czy podtrzymuje Pan pomysł przekształcenia parteru na przedszkole?

Tak, ponieważ w okresie roku szkolnego 2019-2020 zaplanowany jest generalny remont obecnego budynku przedszkola w ramach działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, programu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”. Zaplanowano na kwotę 796.155,54 zł (w tym 511.932,03 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) :
- remont pomieszczeń wewnętrznych, korytarzy i klatek schodowych,
- wyburzenie części ścian i wstawienie nowych drzwi
- rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej
- doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń
sanitarnych

Czy kuchnia w szkole podstawowej będzie reaktywowana?

 Tak. W trakcie przygotowania jest wniosek na 105 tys. zł (w tym 80 tys. zł z dotacji) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tych środków planujemy doposażyć i poprawić standard obecnie funkcjonującej jadalni oraz stworzyć podstawy
własnej kuchni. Kolejnym etapem będzie wniosek o doposażenie szkolnej kuchni w ramach środków unijnych jakimi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dziękuję za rozmowę. 

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

VioletViolet

0 0

Great article, exactly what I wanted to find. Dildok3 [<A HREF="https://xvj3gsdfghhfies.link/tags/dildok3/">xvj3gsdfghhfies.link</A>] 05:32, 20.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz