Zamknij
REKLAMA

dwie działki - grunty orne łączna pow. 1,31ha

Kwota wywołania: 69 000,00 złData licytacji: 2018-10-01Kategoria: gruntyŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Krzysztof Łapiński

Kancelaria Komornicza, Rynek Piłsudskiego 53, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275-02-12 / fax. 86 275-02-12

Sygnatura: Km 1335/16

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 38387


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2018r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 44 w sali C  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z:
-działki nr 12, położonej w Obrębie 0031 Szymbory-Andrzejowięta, Szepietowo, o pow. 0,8400ha stanowiącej grunty orne R, klasa IIIb oraz
-działki nr 104, położonej w Obrębie 0036 Brzóski Stare, Wysokie Mazowieckie, o pow. 0,4700ha stanowiącej grunty orne R, klasa IIIb   
należącej  do dłużnika: Mariusz Moczydłowski
położonej: 18-200 Wysokie Mazowieckie, Szymbory Andrzejowięta i 18-210 Szepietowo, Brzóski Stare, dla której  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 38387 [NKW: LM1W/00038387/0]
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     69 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Krzysztof Łapiński


© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone